Saltar apartados

Exemples d'oferta tecnologica

 • Anàlisi de la toxicitat/perillositat de residus - Combustió de residus

  El L'Institut d'Enginyeria de Processos Químics  i el Departament d'Enginyeria Química tenen una llarga experiència en la determinació de la toxicitat de residus. Els resultats obtinguts es discuteixen en funció de diverses legislacions: autonòmiques, nacionals, Unió Europea i USA.

  La determinació dels productes tòxics que es poden generar en la combustió de residus, resulta una alternativa interessant a considerar en el tractament de residus: tractament tèrmic o eliminació controlada en abocadors sota condicions especials.

  El procediment proposat es pot aplicar a molts tipus de residus: sòlids, semi-sòlids i líquids.

  L'Institut d'Enginyeria de Processos Químics  i el Departament d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant porten molts anys implicat en activitats de formació i en el desenvolupament de diferents tipus d'anàlisis.

  VEURE FITXA DE L'OFERTA TECNOLÒGICA

  VEURE FITXA DEL GRUP DE RECERCA

   

Les dioxines i els furanos són els compostos més perillosos coneguts fins avui. Són compostos molt poc biodegradables, per la qual cosa s'acumulen en els teixits dels éssers vius (sobretot en el teixit adipós).

El grup de recerca Residus, pirólisis i combustió de l'Institut d'Enginyeria de Processos Químics posseeixen la tecnologí­a necessària per a determinar els més de 130 compostos diferents en diverses matrius i a baixes concentracions (fins i tot valors de l'ordre de picogramos o femtogramos).

Actualment, és l'única tecnologí­a disponible en el mercat per a dur a terme una anàlisi segura de dioxines i furanos.

VEURE FITXA DE L'OFERTA TECNOLÒGICA

VEURE FITXA COMPLETA DEL GRUP DE RECERCA

 

El grup de recerca "Residus, Energia, Medi ambient i Nanotecnologia (REMEN)" de l'Institut d'Enginyeria de Processos Químics la Universitat d'Alacant ha desenvolupat un procediment per a l'eliminació d'olors en materials plàstics reciclats per arrossegament de vapor.

Aquest procediment comprèn les següents etapes: (i) separació i condicionament del plàstic; (ii) triturado del plàstic; (iii) llavat químic amb surfactante; (iv) esbandida del material plàstic; (v) assecat mecànic; i, (vaig veure) desodorización del plàstic. Aquesta última etapa es realitza en una columna de destil·lació amb vapor i és on s'extrauen els compostos orgànics volàtils (VOCs) del material net i sec per arrossegament de vapor, i per on el plàstic lliure de VOCs ix per la part inferior d'aquesta columna.

D'aquesta forma, s'aconsegueix millorar la qualitat dels plàstics reciclats i augmentar la reutilització de plàstics procedents tant de brossa domèstica com de caràcter industrial com a matèria primera per a productes d'ús posterior.

Se cerquen empreses interessats en l'explotació comercial d'aquesta tecnologia mitjançant acords de llicència i/o cooperació tècnica.

VEURE FITXA DE L'OFERTA TECNOLÒGICA

VEURE FITXA COMPLETA DEL GRUP DE RECERCA

 

 • Equip per a la determinació de l'equilibri isobàric vapor-líquid-sòlid i vapor-líquid-líquid-sòlid

  El grup de recerca de l'Institut d'Enginyeria de Processos Químics de la Universitat d'Alacant "Equilibri entre fases" ha desenvolupat un equip per a la determinació de l'equilibri isobàric en barreges de fases quan hi ha sòlids presents.

  L'equip comprèn un calderín que allotja una sonda ultrasònica que facilita la disminució de la grandària de partícules del sòlid, una càmera de separació unida al calderín que està connectada a un condensador per a dur a terme la condensació del vapor i la recirculació estable, i un matràs mesclador. Addicionalment, respecte a l'equip de partida, s'ha incrementat el diàmetre del conducte que uneix el calderín i el matràs mesclador fins a ser suficient per a permetre la circulació de sòlids sense que es produïsquen obstruccions i s'ha incorporat un dispositiu de recirculació format per un conducte de recirculació amb una resistència elèctrica externa controlada per a mantenir a la barreja a temperatura de bambolla. Així mateix, s'han instal·lat en l'equip unes vàlvules per a neteja i presa de mostres.

  Totes aquestes innovacions han permès al grup de recerca l'obtenció de dades precises i termodinámicamente consistents d'equilibri isobàric vapor-líquid-sòlid (V-L-S) i vapor-líquid-líquid-sòlid (V-L-L-S).

  El grup disposa d'un prototip desenvolupat a escala pilot. Se cerquen empreses interessades a adquirir aquesta tecnologia per a la seua explotació comercial.

VEURE FITXA DE L'OFERTA TECNOLÒGICA

VEURE FITXA COMPLETA DEL GRUP DE RECERCA

 

Es poden obtenir briquetas de diferents densitats i resistència mecànica a partir de pela d'ametla o pela d'ametla barrejada amb altres residus agrícoles sense additius. A 180ºC i amb una pressió de 640 kg/cm2, s'obtenen briquetas cilíndriques a partir d'una base de pela d'ametla que han demostrat tenir una resistència mecànica molt bona, mentre que entre 70-80ºC i amb una pressió de 640 kg/cm2, s'obtenen briquetas amb una resistència mecànica acceptable.

VEURE FITXA DE L'OFERTA TECNOLÒGICA

VEURE FITXA COMPLETA DEL GRUP DE RECERCA

 

El rotomoldeo és una tècnica de processament de plàstics mitjançant la qual s'obtenen articles buits com a caps de ninots, dipòsits, contenidors, guants, etc. Aquesta tècnica permet tant l'obtenció de peces xicotetes de poc pes com la de peces grans com a contenidors de 2000 litres de capacitat. Aquesta tècnica és molt versàtil, es pot utilitzar en l'obtenció d'escumejats, moldeos multicapa, moldeos sense juntes, etc. Quant a inversions i costos de producció és una tècnica més econòmica que el modele per injecció o les tècniques de bufat.

L'Institut d'Enginyeria de Processos Químics i el Departament d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant treballen en el camp del rotomoldeo des de 1990. Des de llavors s'ha treballat en un gran nombre de projectes de recerca per a la indústria. Aquest grup de recerca posseeix àmplia experiència i know-how en reducció de cicles, atomatización, reducció de pèrdues, optimització de formulacions, pigmentacions, productes amb doble capa, materials escumejats i producció de peces amb característiques especials, per exemple, amb aparença de fusta o de pell.

VEURE FITXA DE L'OFERTA TECNOLÒGICA

VEURE FITXA COMPLETA DEL GRUP DE RECERCA

 

El grup de recerca de l'Institut d'Enginyeria de Processos Químics ha desenvolupat un nou fotopolímero utilitzable com a mitjà de registre holográfico que és fàcil de preparar en capes de l'espessor desitjat i presenta una toxicitat potencial menor que els materials convencionals. Es caracteritza perquè és respectuós amb el medi ambient, ja que no conté, ni en la seua preparació s'utilitzen dissolvents derivats del petroli o altres components classificats com a tòxics, biotóxicos, explosius, radioactius, oxidants, corrosius, inflamables o perillosos per al medi ambient.

L'únic dissolvent que s'utilitza és l'aigua, la qual cosa minimitza qualsevol risc de contaminació i, després de la seua vida útil, resulta senzill el seu reciclat en fase aquosa. És possible automatitzar totes les etapes en la seua preparació i permet obtenir hologrames en una sola etapa i sense necessitat d'un processament posterior.

Se cerquen empreses interessades a adquirir aquesta tecnologia per a la seua explotació comercial.

 VEURE FITXA DE L'OFERTA TECNOLÒGICA

 

 • Mètode i equip per a la determinació de l'equilibri líquid-líquid-vapor isobàric en sistemes heterogeneos

  La metodologia més utilitzada en la determinació de l'equilibri líquid-vapor isobàric és mitjançant l'ús d'aparells que utilitzen el mètode dinàmic. No obstant açò, aquests equips són útils només quan el líquid està format per una sola fase, és a dir, és homogeni.

  En el cas de l'existència de dues fases líquides no poden usar-se aquests equips ja que no és possible aconseguir un règim estacionari: a causa de la limitada velocitat de transferència de matèria entre les fases líquides i als canvis produïts en la circulació de les dues fases líquides es produeixen importants fluctuacions que fan que no es puguen dur a terme mesures en els aparells.

  La tecnologia desenvolupada per l'Institut d'Enginyeria de Processos Químics i el Departament d'Enginyeria Química que es presenta, transforma a aquests equips perquè també siguen capaços d'obtenir dades d'equilibri quan el líquid té dues fases, és a dir, és heterogeni. Per tant, els transforma en aparells per a la determinació de l'equilibri líquid-líquid-vapor.

  VEURE FITXA DE L'OFERTA TECNOLÒGICA

  VEURE FITXA COMPLETA DEL GRUP DE RECERCA

   

 • Nou fotobiorreactor per al cultiu massiu de microalgas

  El grup de recerca "Processat i pirólisis de polímers" de l'Institut d'Enginyeria de Processos Químics de la Universitat d'Alacant ha desenvolupat un nou fotobiorreactor que permet conrear de forma massiva qualsevol tipus de microalga.

  Enfront d'altres dispositius comercials, aquest equip es caracteritza per la seua gran productivitat, millor aprofitament del CO2, millor transferència de la llum al cultiu, agitació més eficaç i menors operacions de neteja i manteniment. A més, permet l'escalat industrial i l'automatització.

  Se cerquen empreses interessades a adquirir aquesta tecnologia per a la seua explotació comercial.

VEURE FITXA DE L'OFERTA TECNOLÒGICA

VEURE FITXA COMPLETA DEL GRUP DE RECERCA

 

 • Nou procediment per a l'eliminació de tinta impresa en films de plàstic

  El grup de Residus, Pirólisis i Combustió de l'Institut d'Enginyeria de Processos Químics de la Universitat d'Alacant ha desenvolupat un procés mitjançant el qual és possible eliminar la tinta impresa dels films plàstics utilitzats en embalatges flexibles. Mitjançant aquest procés s'aconsegueix obtenir un film plàstic lliure de tinta que pot ser convertit fàcilment en nova granza. Actualment no existeix cap mètode industrial d'eliminació de tinta impresa per a aquests residus que en el millor dels casos aquests es reciclen sense cap tipus de tractament per a aplicacions de molt baix valor afegit.

  El procés desenvolupat és totalment nou i respectuós amb el medi ambient, ja que no utilitza cap tipus de dissolvent orgànic. Els avantatges més importants de l'eliminació de tinta són, d'una banda, l'augment del valor del plàstic tractat, aconseguint-se una qualitat similar a la del plàstic verge, i d'altra banda, del preu de venda del plàstic reciclat pel que fa al plàstic verge.

  La tecnologia ha sigut provada amb èxit en diferents suports de material imprés, tals com a polietilè, polipropilè, polièster i poliamida, sent factible el procés tant amb tintes basades en dissolvents com amb tintes en base aquosa. Se cerquen empreses recicladoras de plàstics interessades a aplicar aquest procés per a revaloritzar plàstic imprés.

  VEURE FITXA DE L'OFERTA TECNOLÒGICA

  VEURE FITXA COMPLETA DEL GRUP DE RECERCA

   

La Universitat d'Alacant, al costat de la Universitat de Belfast, ha desenvolupat un procés per a pintar articles de plàstic mitjançant una barreja de pigment i polímer en pols. El procés s'ha provat a escala laboratori i es basa en la fusió 'in situ' de la barreja polvoritzada de polímer i pigment sobre la superfície de la peça ja formada. Aquesta tecnologia supera els clàssics problemes del pintat d'articles de plàstic i resulta molt apropiada per a pintar polietilè. Se cerquen socis que estiguen interessats a adquirir els drets de la patent.

VEURE FITXA DE L'OFERTA TECNOLÒGICA

VEURE FITXA COMPLETA DEL GRUP DE RECERCA

 

 • Tecnologia de modele per injecció assistida per gas (GAIM)

  El fonament de la tècnica de modele per injecció assistida per gas (GAIM), consisteix en un ompliment parcial, quasi complet, de la cavitat amb un polímer convencional, seguit per la injecció d'un gas inert a pressió. Aquest gas inert, normalment nitrogen, espenta el material termoplàstic fos completant-se l'ompliment de la cavitat. La penetració del gas genera una capa de polímer en les parets del motle, de manera que la peça polimèrica queda hueca en aquelles zones que han sigut travessades pel gas.

  La tècnica GAIM ofereix una sèrie d'avantatges respecte al modele per injecció convencional, derivades principalment de la pressió insignificant que exerceix el gas, tals com: reducció de la força de compressió, reducció de les marques de penetració, reducció de l'estrès residual i cicles més curts. L'Institut d'Enginyeria de Processos Químics i el Departament d'Enginyeria Química de la Universitat d'Alacant han aplicat amb èxit un paquet complet de programari (CAU) per a definir les pautes del disseny de modele i seleccionar les condicions òptimes del procés.

  Se cerquen empreses a les quals transferir l'experiència i els coneixements necessaris per a produir peces que demanden la millor qualitat

  VEURE FITXA DE L'OFERTA TECNOLÒGICA

  VEURE FITXA COMPLETA DEL GRUP DE RECERCA

Institut Universitari d'Enginyeria de Processos Químics


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3867

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464